Sambowl

Sambowl
... det skal være sjovt at bowle
Gå til indhold

Hoved menu:

Vedtægter for Sambowl

§ 1. NAVN OG FORMÅL:
Klubbens navn er B.K. Sambowl, hjemmehørende i Odense kommune, og stiftet den 11. juni 1981. Klubben er tilsluttet Fyns Bowling Union og Danmarks Bowling Forbund. Dens formål er at samle aktive medlemmer for bowlingspillet og under fælles ledelse at fremme bowling-sporten. Foreningsarbejdet skal give børn og unge under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.


§ 2. Som medlemmer af Sambowl kan optages aktive spillere omfattende damer og herrer, samt ungdom. Ind- og udmeldelser skal godkendes af den samlede bestyrelse.

§ 3. For optagelse som medlem betales et månedligt kontingent, hvilket dog fastsættes på en generalforsamling. Hvor medlemmerne har indflydelse på Klubbens ledelse.
Ved restance ud over 2 måneder, fortabes medlemskabet og de dermed følgende rettigheder. Såfremt et medlem pga. sygdom eller andet ikke kan deltage i træningen gennem længere tid, nedsættes kontingentet til et af bestyrelsen fastsat beløb.

§ 4. Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 2 suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling. Endvidere vælges 2 revisorer + 1 suppleant. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem afgår de lige år, øvrige medlemmer de ulige år. Med undtagelse af formandsposten, konstituerer bestyrelsen sig selv.
Desuden vælges for 2 år - 1 ungdomsleder, samt spilleudvalg, bestående af formand + 2 medlemmer. Ungdomslederen afgår de ulige år. Spilleudvalgsformanden afgår de lige år, og de 2 medlemmer de ulige år.

§ 5. Bestyrelsesmøder og medlemsmøder indkaldes af formanden, der leder møderne. I denne som følgende paragraffer hvor afstemning finder sted, er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.

§ 6. Alle klager og uoverensstemmelser vedrørende de af klubben arrangerende kampe og stævner m.m. skal skriftligt indsendes til formanden inden 3 dage, og denne har pligt til at forelægge disse for sin bestyrelse, som træffer afgørelse i sagen. Dette gælder også kampe og stævner arrangeret fra anden side.

§ 7. I tilfælde af utidig afgang af et bestyrelsesmedlem indtræffer den til bestyrelsens valgte suppleant i resten af funktionstiden.
Afgår mere end 2 medlemmer i utide, supplerer bestyrelsen sig selv til førstkommende generalforsamling.

§ 8. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Årsregnskabet afsluttes den 31. december og fremsendes til revision mindst 14 dage før generalforsamlingen.

§ 9. Klubbens kasserer forestår den daglige økonomiske drift, hvorigennem alle ind- og udbetalinger sker.

§ 10. Klubbens kontante midler skal indsættes i bank, og kassererens kontante midler må ikke overstige kr. 1000,-.
Beløb indestående i bank kan kun hæves mod formandens eller kassererens underskrift.

§ 11. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og kun den kan vedtage og ændre klubbens love.
Generalforsamlingens afgørelser, der er inappellabel, må ikke stride imod FBwU’s love og bestemmelser.

§ 12. Generalforsamlingen sammenkaldes en gang om året til ordinært møde, der afholdes inden udgangen af februar måned. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel til hvert medlem.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 13. Den udsendte dagsorden skal indeholde :

1.  Valg af dirigent.
2.  Formandens aflægger beretning.
3.  Forelæggelse af Regnskaber.
4.  Indkomne forslag.
5.  Fastsættelse af kontingent.
6.  Forelæggelse af budget.
7.  Valg af bestyrelse og udvalg.
a.  Valg af Formand.
b.  Valg af bestyrelse.
c.  Valg af Suppleanter til bestyrelse.
d.  Valg af Spilleudvalg.
e.  Valg af Revisorer og Revisorsuppleant.
8.  Valg til FBwU’s generalforsamling.

9.  Eventuelt.


§ 14. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men skal være skriftlig, såfremt 3 af de fremmødte forlanger det.

§ 15. For at afstemning om lovændring kan finde sted, kræves tilstedeværelse af mindst 1/2 delen af klubbens medlemmer.
For at være gyldig skal mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemme for lovændringen. Er det tilstrækkelige antal medlemmer ikke til stede, indkaldes til ny generalforsamling.
Ved anden generalforsamling er almindeligt flertal beslutningsdygtigt.

§ 16. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst halvdelen af tilsluttede medlemmer forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal emnet for mødet opgives, ligesom mødet skal indvarsles 5 dage efter modtagelsen i bestyrelsen.

§ 17. Indtræffer der tilfælde, der ikke er forudset i forannævnte paragraffer eller i gældende regler, har klubbens bestyrelse ret til af handle efter eget skøn under ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 18. Klubben kan kun opløses, såfremt 2/3 af dens medlemmer stemmer herfor. Hvad klubben i tilfælde af opløsning måtte eje, skal realiseres og det indkomne beløb herfor sammen med øvrige kontanter, stilles til rådighed for foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.

§ 19. Overholder et medlem ikke klubbens reglementer og ikke viser sømmelig optræden, kan medlemmet ekskluderes omgående af bestyrelsen og har i så henseende intet krav.

§ 20. Udebliver et tilsagt medlem uden afbud fra en turneringskamp, idømmes vedkommende en bøde svarende til startafgiften.

§ 21. Ved udmeldelse af klubben tilbagebetaler medlemmet licens ifølge nedenstående :
Udmeldt i jan. - februar - marts: Fuld licens
Udmeldt i apr. - maj - juni - juli - aug. - sept.: Halv licens
Udmeldt i okt. - nov. - dec.: Ingen licens

§ 22. Amatør- og ordensregler:

Amatør er den, der konkurrerer af interesse for idrætten, for fornøjelse og som fritidsbeskæftigelse uden tanke for økonomisk fordel. I øvrigt er klubben underlagt Danmarks Bowling Forbunds amatør- og ordensregler.
Ændret ved ekstraordinær generalforsamling den 19. maj 2018.

Sponsorer

Egeskov

Pihl Coating

Sparekassen Sjælland-Fyn

FH Service

Links

Se resultater for alle hold i Sambowl på Bowlingportalen


Bowlingportalen er det sted på internettet hvor spille planer og resultater kan findes samt stedet hvor bowlere kan mødes

Peroner med med adgang, kan indtaste Kampresultater i Bowlingportalen.


Se online scoring for Odense Bowlinghal

Fyens Bowling Union


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu